Warsztaty – Praktyka Oparta na Wartościach

Praktyka Oparta na Wartościach

Warsztaty – Praktyka Oparta na Wartościach

Praktyka Oparta na Wartościach (POW, ang. Valuse-based Practice) stanowi zaadaptowany i dostosowany do polskich wymagań model podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach klinicznych i społecznych rozwijany przez The Collaborating Center for Values-Based Practice in Health and Social Care. POW stanowi przykład praktyki mającej przyczynić się do poprawy decyzji terapeutycznych skoncentrowanych na osobie pacjenta oraz uwzględniających wszystkie strony procesów decyzyjnych (np. pacjenci, ich rodziny, klinicyści, pracownicy socjalni, decydenci, itp.).

Zagadnienia zdrowia psychicznego należą do ważnych społecznych i polityczny priorytetów, takich jak poprawa jakości życia obywateli, walka z dyskryminacją i społecznym wykluczeniem, budowa efektywnego systemu opieki zdrowotnej, badania empiryczne poprawiające efektywność terapii. Zdrowie psychiczne jest więc głęboko uwikłane w społeczne oczekiwania oraz indywidualne wybory, staje się częścią społecznych i politycznych debat, ale także tematem zainteresowań artystów, badaczy kultury i antropologów. W kontekście przemian społeczno-kulturowych, migracji społecznej i kulturowej różnorodności pojawiają się oczekiwania co do sposobu budowania i funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, szczególnie zaś sposobu i jakości podejmowania decyzji klinicznych uwzględniających perspektywę różnych podmiotów uwikłanych w ten proces. Koncepcja praktyki i psychiatrii opartej na wartościach (Value-based Practice – VBP/POW) odpowiada na wyzwania współczesnych nauk o zdrowiu i praktyki klinicznej. Założenia VBP są budowane w kontekście popularnych koncepcji bioetycznych, bieżących kodeksów etycznych oraz medycyny opartej na dowodach (Evidence Based Medicine –  EBM). Proces dochodzenia do właściwych decyzji w praktyce klinicznej polega na wzmocnieniu kluczowych umiejętności klinicznych, doskonaleniu profesjonalnych relacji, zrozumieniu specyfiki praktyki opartej na dowodach i ukazaniu roli partnerstwa w podejmowaniu decyzji.

Adresatami warsztatów są 12-15 osobowe grupy obejmujące

  • personel medyczny (lekarzy, terapeutów, pielęgniarzy),
  • pracowników opieki społecznej,
  • byłych i aktualnych pacjentów
  • beneficjentów wsparcia społecznego.

Podstawowym celem będzie wzmocnienie umiejętności podejmowania decyzji opartych na wartościach.

Główna część szkolenia będzie polegała na wykorzystaniu metody warsztatowej do zespołowej analizy trudnej sytuacji społecznej, co umożliwi każdemu uczestnikowi przyswojenie podejścia POW. Zakłada się, że uczestnictwo w szkoleniach przełoży się na zwiększenie jakości świadczonych przez te osoby usług oraz pogłębi rozumienie złożoności trudnych sytuacji społecznych.

Podstawę oceny rezultatu stanowi kryterium 10 Współczynników Podstawowych Wspólnych Kompetencji (eng. The 10 Essential Shared Capabilities), zastosowanych przez Narodową Służbę Zdrowia (National Health Service) Szkocji i Anglii do oceny efektywności szkoleń z Praktyki Opartej na Wartościach na początku XX wieku. Zakłada się, że pozytywne efekty przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń wywarte będą trwałe, co zmierzone zostanie u każdego uczestnika miesiąc po odbyciu szkolenia za pomocą ankiet. Zebrane dzięki ankietom dane będą mogły stanowić podstawę do publikacji i dalszych działań.

Strona internetowa The Collaborating Center for Values-Based Practice in Health and Social Care (ang.) >>

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close