Statut

Statut Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (o tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 40) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Kapustę i Jakuba Tercza, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Agatę Banasik w siedzibie jej kancelarii notarialnej pod adresem plac Zbawiciela 5, lokal 8 w Warszawie (00-651) w dniu 8.10.2016 za repertorium A numer 3531 / 2016.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy, tj. Fundacja OSF-P oraz równoprawnym Fundacja OSFP.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 6. Fundacja może decyzją Zarządu tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji jej celów statutowych.

 7. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji.

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty i wyróżnienia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. integracja środowiska badaczy z obszaru nauk humanistycznych / społecznych, lekarzy-psychiatrów, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz wszystkich ekspertów zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego, w tym artystów,

 2. popularyzacja tematyki łączącej filozofię (humanistykę) i zdrowie psychiczne,

 3. wspieranie i prowadzenie badań w dziedzinie zdrowia psychicznego i szeroko rozumianej filozofii psychiatrii (w tym badania statystyczne, epidemiologiczne, jakościowe wywiady, obserwacje itd.),

 4. poradnictwo i promocja wiedzy w zakresie zdrowia, etyki i bioetyki, praw oraz obowiązków pacjenta,

 5. ochrona i promocja zdrowia psychicznego, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Tekst jednolit. 2018 r.poz. 160 i 138 ze zm.),

 6. prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz grup dyskryminowanych, szczególnie z powodu doświadczenia choroby lub zaburzenia psychicznego,

 7. wspieranie i promowanie odpowiedzialnych postaw społecznych, wolności obywatelskich i praw człowieka oraz rozwoju społeczeństwa demokratycznego,

 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 9. upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowia fizycznego z uwzględnieniem ich związków ze zdrowiem psychicznym,

 10. wzmacnianie świadomości kulturowej oraz promowanie w kraju i na świecie polskiego dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku w obszarze nauk o zdrowiu i humanistyki.

 11. Cele fundacji realizowane są w obszarach działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności (czy statut w nowej wersji nie wykracza poza obszary).

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatne poprzez:

 1. Organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów, szkoleń, projekcji filmowych, spotkań dyskusyjnych, wydarzeń kulturalnych.
 2. Prowadzenie portali internetowych oraz profili na portalach społecznościowych.
 3. Współpracę z jednostkami oświatowymi, medycznymi, kulturalnymi i organizacjami realizującymi podobne cele statutowe.
 4. Wolontariaty, staże oraz praktyki marketingowe, naukowe oraz inne zgodne z celami Fundacji.
 5. Organizację spotkań z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury polskimi i zagranicznymi.
 6. Tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.
 7. Wspieranie tworzenia i tworzenie dzieł artystycznych.
 8. Prowadzenie, zlecanie i opiniowanie badań.
 9. Organizację konkursów związanych z celami Fundacji.
 10. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa filozoficznego i psychologicznego.
 11. Udzielanie wsparcia finansowego, materialnego, prawnego, psychologicznego, filozoficznego oraz wzmacnianie zasobów kulturowych i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem, z niepełnosprawnością i doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 12. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami państwowymi i organizacjami międzynarodowymi.
 13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o celach statutowych zbieżnych z celami oraz z jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele odpłatne poprzez:

 1. Organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów, szkoleń, projekcji filmowych, spotkań dyskusyjnych, wydarzeń kulturalnych.
 2. Prowadzenie portali internetowych oraz profili na portalach społecznościowych.
 3. Współpracę z jednostkami oświatowymi, medycznymi, kulturalnymi i organizacjami realizującymi podobne cele statutowe.
 4. Wolontariaty, staże oraz praktyki marketingowe, naukowe oraz inne zgodne z celami Fundacji.
 5. Organizację spotkań z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury polskimi i zagranicznymi.
 6. Tworzenie materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.
 7. Wspieranie tworzenia i tworzenie dzieł artystycznych.
 8. Prowadzenie, zlecanie i opiniowanie badań.
 9. Organizację konkursów związanych z celami Fundacji.
 10. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa filozoficznego i psychologicznego.
 11. Udzielanie wsparcia finansowego, materialnego, prawnego, psychologicznego, filozoficznego oraz wzmacnianie zasobów kulturowych i społecznych osób zagrożonych wykluczeniem, z niepełnosprawnością i doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 12. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami państwowymi i organizacjami międzynarodowymi.
 13. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o celach statutowych zbieżnych z celami oraz z jednostkami organizacyjnymi bez osobowości prawnej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie uchwały.

§ 10

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:

  a) darowizn, spadków, zapisów,

  b) dotacji i subwencji od osób prawnych,

  c) zbiórek publicznych,

  d) majątku fundacji,

  e) odsetek, depozytów i lokat bankowych,

  f) konkursów grantowych,

  g) finansowania społecznościowego (np. crowdfundingu),

  h) programów Unii Europejskiej i międzynarodowych,

  i) i) działalności gospodarczej.

 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

 2. Rada Programowa Fundacji.

§ 12

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.

 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

b) śmierci członka Zarządu,

c) decyzji Zarządu podjętej większością głosów,

d) rezygnacji członka Zarządu.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. tworzenie oddziałów terenowych.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rada Programowa

§ 16

 1. Zarząd może ustanowić Radę Programową, której celem jest doradztwo Zarządowi w ustalaniu i realizacji celów.

 2. Członków Rady Programowej zatwierdza Zarząd większością głosów.

 3. Rada Programowa może składać się z nieograniczonej liczby członków.

 4. W skład Rady Programowej należą specjaliści, autorytety i osoby zaufania publicznego, których aktywność zawodowa jest spójna z celami statutowymi Fundacji.

 5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) odwołania przez Zarząd.

 1. Posiedzenie Rady Programowej odbywa się na wniosek Zarządu.

 2. Każdy członek Rady Programowej może przedstawiać propozycje, komentarze i opinie do działań Fundacji.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close